Stadgar

Stadgar för CP Sverige.

1 Namn 
Föreningens namn är CP Sverige

2 Sätesort
Lund

3 Syfte 
Föreningen ska verka för att skapa ökad kunskap, ökat samarbete och erfarenhetsutbyte mellan personer med diagnosen cerebral pares och deras närstående och via det natíonella kvalitetsregistret CPUP med yrkesgrupper som på olika sätt arbetar med cerebral pares.

4 Regler för medlemskap
Alla med intresse motsvarande föreningens syfte som betalar årsavgift beviljas medlemskap. Familjemedlemskap beviljas person som är folkbokförd på samma adress som huvudmedlem. Styrelsen kan besluta om uteslutning av person som inte följer CP Sveriges stadgar, verkar emot föreningens syfte eller inte betalar medlemsavgift.       

5 Medlemsavgift 
Medlem ska betala medlemsavgift för varje kalenderår. Styrelsen lägger vid årsmötet fram förslag på medlemsavgift för enskild medlem respektive familjemedlem för kommande verksamhetsår. Medlemsavgifternas storlek beslutas på årsmötet.

6 Årsmötet 
Årsmötet är föreningens högsta beslutande organ. Årsmötet ska hållas senast 31 maj varje år på tid och plats som styrelsen beslutar.

Medlemmar äger rätt att senast 28 februari inlämna motioner som ska behandlas på mötet.

Kallelse till årsmöte ska vara föreningens medlemmar, revisorer och valberedning tillhanda senast fyra (4) veckor före årsmötet. I kallelsen ska anges hur medlemmen kan få del av årsmöteshandlingarna.

Styrelsen ska senast två (2) veckor före årsmötet göra förslag till dagordning

och samtliga handlingar tillgängliga för föreningens medlemmar, revisorer och valberedning på det sätt som angivits i kallelsen.

Handlingar inför årsmötet ska vara

• Förslag till dagordning

• Verksamhetsberättelse

• Årsbokslut

• Revisionsberättelse

• Verksamhetsplan

• Valberedningens förslag

• Inkomna motioner med styrelsens yttrande över dessa

• Eventuella förslag från styrelsen
  

Vid ordinarie årsmöte ska följande ärenden förekomma:

1. Årsmötet öppnas

2. Upprop och fastställande av röstlängd

3. Fråga om årsmötet blivit stadgeenligt kallat

4. Fastställande av dag- och arbetsordning

5. Val av årsmötesfunktionärer a) ordförande b) sekreterare c) två protokolljusterare, tillika rösträknare

6. Styrelsens verksamhetsberättelse inklusive rapport angående arbetet med motioner från föregående årsmöte

7. Styrelsens årsbokslut för föregående år

8. Revisorernas berättelse för föregående år

9. Fastställande av balans- och resultaträkning samt resultatdisposition

10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

11. Förslag från styrelsen och revisorer 

12. Behandling av motioner

13. Beslut om eventuella ersättningar

14. Beslut om medlemsavgift nästkommande år

15. Beslut om budget och verksamhetsplan

16. Beslut om antalet ledamöter och suppleanter i styrelsen

17. Val av ordförande

18. Val av CPUP utsedd ledamot

19. Val av ordinarie ledamöter

20. Val av suppleanter 

21. Val av revisor

22. Val av revisorssuppleant/-er

23. Eventuella ytterligare val

24. Val av valberedning till nästa årsmöte

25. Avslutning

Endast ärenden som upptagits på i förväg utsänd dagordning kan behandlas av årsmötet.
Styrelsen väljs för en tid av två (2) år. Mandattiden fördelas så att halva styrelsen väljs varje år. Ordförande utses av årsmötet för en period av två (2) år, för övrigt konstituerar styrelsen sig själv. 
Valbar till styrelsen, revisorer och valberedning är varje betalande medlem över 18 år.

7 Styrelsen 
Styrelsen består av ett udda antal ledamöter; en ordförande och därutöver minst sex (6) och högst åtta (8) ordinarie ledamöter samt minst två (2) och högst fyra (4) suppleanter. 
Ordförande, ordinarie ledamöter och suppleanter utses av årsmötet. 
Två (2) av ledamöterna ska representera CPUP. Dessa utses av CPUP och väljs separat vid årsmötet. 
Möjlighet finns till fyllnandsval om ordinarie ledamot lämnar styrelsen i förtid.
Styrelsen konstituerar sig själv och utser firmatecknare för föreningen. 
Vid behov kan ytterligare personer adjungeras av styrelsen. 

8 Valberedningen 
Valberedningen skall bestå av minst två personer varav en är sammankallande för en period av ett (1) år      .           

9 Revisorer 
Vid årsmötet väljs två ordinarie revisorer och en revisorssuppleant för en period av ett (1) år. 

10 Extra årsmöte 
Om revisorerna, styrelsen eller ⅓ av medlemmarna i föreningen så kräver, skall extra årsmöte hållas. Kallelse skall skickas till medlemmarna minst en månad i förväg tillsammans med dagordning och beslutsunderlag. Under det extra årsmötet får endast de frågor som är anmälda på dagordningen behandlas. 

11 Mötes- och beslutsformer 
Föreningen sammanträder dels genom fysiska gemensamma möten, dels genom elektroniska möten. Styrelsen kallar till föreningens möten, via email och via föreningens hemsida. 
Årsmötet är föreningens högst beslutande organ.
Varje medlem över 16 år har en röst samt yttrande- och förslagsrätt. Rösträtten kan inte utövas genom fullmakt.
Styrelsen har yttrande-, förslags- och rösträtt. Styrelsens ledamöter har dock inte rösträtt i fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
Revisorer och valberedning har yttrande och förslagsrätt.

Beslutsordning i föreningen.
Årsmöte.
Styrelse.
Ev. arbetsutskott. 

12 Verksamhetsår 
Föreningens verksamhetsår är kalenderår, 1 januari till och med 31 december. 

13 Stadgeändring 
Ändring av dessa stadgar kräver beslut med kvalificerad 2/3 majoritet på två på varandra följande årsmöten, varav ett ska vara ett ordinarie årsmöte. Mellan dessa möten måste minst 2 månader förflyta.

14 Regler för upplösning
Föreningen kan upplösas genom beslut på två på varandra följande årsmöten. För beslut krävs minst två tredjedels majoritet vid båda mötena. Vid upplösning ska föreningens tillgångar, sedan skulder betalats, överföras till CPUP. Enskild medlem i föreningen kan inte göra anspråk på föreningens tillgångar.